JCS

Ranheim Musikkforenings historie

Korpsets historie: "Levende kultur i 100 år". Ranheim Musikkforening 1906-2006, ble utgitt forbindelse med 100årsjubileet i 2006.  (Her presenteres et utdrag av jubileumsberetninga publisert i årbok for Ranheim historielag 2006). Se ellers omtale i musikkorpsavisa nedenfor. Boka kan kjøpes ved å kontakte korpset.

(Fra jubileumsberetninga)
Denne boka om Ranheim Musikkforenings historie er laget og utgitt i forbindelse med korpsets 100-årsjubileum. Innholdet er skrevet på grunnlag av årsberetninger, møteprotokoller, jubileumsberetninger og medlemsbladet RMF- Nytt. Bilder, konsertprogram, avisutklipp o.l. er skaffet til veie fra medlemmers og korpsets arkiver. Før 1922 har vi bare korpsets 40-års jubileumsberetning å holde oss til, mens det fra 1922 og fram til 1970 finnes håndskrevne protokoller. Disse gir ofte et fargerikt bilde av korpsets drift. Etter 1970 ble alle årsberetninger samlet i formannsprotokollen som gjerne er holdt i en mer nøktern stil. I beskrivelsen av korpsets historie er det derfor variasjon i omtalen av de ulike tidsepoker og år.
Av bidragsytere må en spesielt nevne Ivar og Olav Paulsen som har stilt til disposisjon Paulsenfamiliens enestående samling av historisk materiale om RMF. Dette omfatter ikke minst bilder, plakater og avisutklipp.
En rekke personer har bidratt til boka. Ivar Paulsen har skrevet om Ranheimsparken og musikken på kretsstevnene. Boris Stene har skrevet om marsjer med tilknytning til RMF, Åse Mari Wikstrøm har bidratt til beskrivelsen av de siste 35 år og Brit B. Fridtjofsen har skrevet om Promenadekonsertene. Knut Torsethaugen har vært redaktør og stått for innsamling og tilrettelegging av det kronologiske stoffet, skrevet Dameavdelingens historie og en del av temastoffet.
Stoffet er bearbeidet, supplert og kvalitetssikret av en redaksjonsgruppe som har bestått av Dagfinn Wikdahl, Ivar Paulsen, Olav Paulsen, Per Einar Nervik og Roar Fridtjofsen. Ragnhild Broen har tatt seg av editering og design og Trine Gunnersen har lest korrektur.

Å gi et sannferdig og fullstendig bilde av korpsets historie gjennom 100 år er en umulig oppgave. Aktiviteten i et korps dreier seg om så mye både utad og innad og ikke alt er dokumentert. Hovedsaken er den musikalske aktiviteten og all organisering som kreves for at dette skal fungere. Den musikalske aktiviteten er dokumentet gjennom konsertprogram, avisutklipp og årsberetningene. Når en skal sette sammen en 100-årsberetning vil den nødvendigvis bli farget av det stoffet som er tilgjengelig. For at leseren skal kunne danne seg et mer levende innblikk i hvordan korpset har utviklet seg har en tatt med endel utskrifter fra protokoller som er gjengitt i kursiv og der en har beholdt den opprinnelige skrivemåte. Omtalen er delt opp i noen epoker.

Søk
Driftes av Styreportalen AS